1. نظام سازی عرفان اهل بیت(علیهم السلام)(3 طرح)
  2. انسان شناسی تطبیقی در نظام حکمت اسلامی(9 طرح)
  3. بررسی عملکردها و رفتارهای اجتماعی عرفا از ابتدا تا قرن 4 هجری(3 طرح)
  4. هستی شناسی تطبیقی در فلسفه اسلامی(ابن سینا، شیخ اشراق، صدرا) و فلسفه غرب(هگل، کانت، هایدگر)(18 طرح)
  5. ارتباط سنجی و اعتبارسنجی تعاملات حکمت با علوم انسانی(فلسفه با روانشناسی و جامعه شناسی)(13 طرح)