دو فصلنامه «کاوشی در معرفت اجتماعی» امکانی است برای تبادل برترین نظریه ها و دیدگاه ها در خصوص مطالعات میان رشته­ای عرفان با گرایش اجتماعی و کانونی است برای تفکر در جهت امتداد عملی عرفان اسلامی. این مجله با محورهای پژوهشی زیر، فعالیت خودش را آغاز می کند و از همه دانشمندان و محققین عرصه مذکور، جهت تولیدات علمی و ارسال آن برای انتشار شایسته دعوت به عمل می­آورد. اقدامات اخذ مجوز علمی پژوهشی در حال انجام است و با اخذ مجوز همه مقالات منتشر شده در این مجله از اعتبار پژوهشی برخوردار خواهند بود.

محورهای پیشنهادی:

  1. مولفه­ های عرفان شیعی ماخوذ از قرآن کریم و روایات دینی
  2. تحلیل مکاتب عرفانی و رصد گرایش­های عرفانیِ فعال در صحنه اجتماع در طول بستر تاریخی اسلام
  3. تحلیل کارکردهای اجتماعی تصوف در تاریخ اسلام با تاکید بر سلاسل شیعی مذهب
  4. استخراج گزاره­های ناظر به رویکرد اجتماعی از عرفان نظری
  5. بازتولید مبانی نظری و اقتضائات دانشی عرفان اسلامی با رویکرد اجتماعی
  6. ارائه تحلیل اجتماعی از منازل عرفانی و بازتولید منازل و مقامات سلوک با رویکرد اجتماعی
  7. عرفان کاربردی و دانش­های عرفانی
  8. نظام سازی عرفان اسلامی