فراخوان مقاله برای دوفصلنامه علمی – پژوهشی کاوشی در معرفت اجتماعی

محمد کرمی نیا، مدیر اجرایی فصلنامه «کاوشی در معرفت اجتماعی» افزود: با عنایت به راه اندازی فصلنامه «کاوشی در معرفت اجتماعی» زیر نظر اساتید برجسته علوم عقلی در حوزه علمیه قم، از همه اساتید، پژوهشگران، ... ادامه مطلب