فراخوان مقاله برای دوفصلنامه علمی – پژوهشی کاوشی در معرفت اجتماعی

محمد کرمی نیا، مدیر اجرایی فصلنامه «کاوشی در معرفت اجتماعی» افزود: با عنایت به راه اندازی فصلنامه «کاوشی در معرفت اجتماعی» زیر نظر اساتید برجسته علوم عقلی در حوزه علمیه قم، از همه اساتید، پژوهشگران، ... ادامه مطلب

فصلنامه علمی پژوهشی معرفت اجتماعی

سال اول- شماره ۱- پاییز و زمستان ۱۳۹۸ صاحب امتیاز: مرکز پژوهشی آینده پژوهی معرفت اجتماعی مدیر مسئول: محمد اسماعیل عبداللهی سردبیر: حضرت آیت الله دکتر رمضانی مدیر داخلی: حجت الاسلام و المسلمین جواد آل ... ادامه مطلب